Історичний аналіз ролі золота в залученні інвестицій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено природу золота, його місце у золотовалютних резервах країн. Зазначено, що разом з державними ресурсами іноземних валют золото створює матеріальну базу державно-монополістичного втручання у міжнародні валютні відносини. Проаналізовано нинішній стан економіки у різних країнах, який свідчить про активізацію формування золотовалютних резервів і згладжування таким чином коливань платіжного балансу. При цьому спостерігається тенденція до активного накопичення монетарного золота у структурі золотовалютних резервів, насамперед розвинених країн світу. Інвестиції в золото характеризуються високою довірою серед населення, тому що стійкі до інфляції, економічних і політичних криз, навіть до війн. Запропоновано напрями інвестицій у золото, визначено основні стратегії інвестування в золото, яке уже багато років залишається основним активом збереження та примноження власних накопичень. This paper examines the nature of gold and its place in foreign reserves. Gold has always been compared to stability. Along with public resources of foreign exchange, gold creates the material basis of state-intervention in international monetary relations. Analysis of the current state of the economy in different countries indicates the growing formation of foreign reserves and, therefore, smoothing the fluctuations of payments. Thus, there is a tendency for active accumulation of monetary gold in the structure of international reserves, especially in developed countries. Investing in gold is characterized by high trust among the population, because it is persistent to inflation, economic and political crises and even wars. Directions of investing in gold arc proposed; its evolution is analyzed; the basic strategies of investing in gold, which for many years have been a major asset for preservation and enhancement of savings, is given.

Опис

Ключові слова

золото як фінансовий актив, еволюція золота, золотий стандарт, інвестиції в золото, золотовалютні резерви, gold as financial active, evolution of gold, gold standard, invested in gold, golden-currency reserves, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Історичний аналіз ролі золота в залученні інвестицій / С. М. Еш // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 6. – С. 76-85.

Зібрання