Управління ефективністю діяльності підприємств цукрової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В дисертації розглядаються теоретико-методичні підходи до управління ефективністю діяльності підприємств цукрової промисловості в сучасних умовах розвитку економіки. Визначено теоретичні та методичні основи управління ефективністю діяльності з позиції доданої вартості, систематизовано фактори, які впливають на ефективність діяльності. Розглянуто основні проблеми та заходи державного впливу на підприємства бурякоцукрового підкомплексу. Проаналізовано сучасний стан та виявлено тенденції розвитку підприємств цукрової промисловості в сучасних умовах господарювання. Здійснено оцінку ефективності діяльності та за результатами факторного аналізу обґрунтовано вплив факторів на результативні показники управління ефективністю діяльності підприємств. This research focuses on theoretical and methodological aspects to performance management businesses sugar industry in modern conditions of economic development. Theoretical and methodological foundations of performance management from the perspective of economy value added systematized factors that affect performance. Main problems and measures of state influence on the company of sugarbeet industry are considered. The current state and tendencies of development of enterprises of sugarbeet industry in the contemporary economy. The estimation of efficiency and the analysis proved the influence factors on performance indicators of enterprise performance management.

Опис

Ключові слова

ефективність, економічна додана вартість, інвестування, efficiency, economic value added, investment

Бібліографічний опис

Котков, С. В. Управління ефективністю діяльності підприємств цукрової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Котков Сергій Вячеславович ; НУХТ. - К., 2016. - 22 с.