Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та пориви

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджується питання перегляду усталених теоретичних понять класичної економіки, що під впливом трансформаційних процесів не можуть характеризувати наявні зміни за старим змістом і трактуванням в умовах послідовного просування до нової інтелектуальної економіки. Зазначено, що вдосконалення технологічної структури економіки можливе лише за умови інтенсивного впровадження інновацій, обсягів інвестицій і вкладень капіталу на технічне переозброєння та модернізацію за інноваційно-інтелектуальним напрямом розвитку, що є ознакою інноваційної технологічної реструктуризації. Ця конструкція доповнюється поняттям технологічності як відтворення методичного підходу входження до нової інтелектуальної економіки. Використання терміна «інноваційна інтенсифікація економічного розвитку», в конструкцію якого додано інноваційність, дозволило розглянути інтенсифікацію як якісну ознаку економічного розвитку в умовах трансформаційних процесів в інтелектуальній економіці. Використання на шляху до нової інтелектуальної економіки ознаки «інноваційний інтелектуальний прорив», що передбачає інтелектуальність, посилює результативну участь людського капіталу в проривному оновленні техніко-технологічного середовища. In the article the author researches problematic issues concerning the revision of the steady theoretical terms of the classical economy, which, being under the influence of transformational processes, can’t characterize the existing changes in the old sense and interpretation in the conditions of sequential progress to a new intellectual economy. It is noted that improvement of the technological structure of the economy is possible only with the intensive implementation of innovations, investments and capital investments for technical reequipment and modernization in the innovation-intellectual direction of development, which is a feature of «innovative technological restructuring». This construction is supplemented by the term of manufacturability as a reproduction of the methodical approach of entering into new intellectual economy. The use of the term «innovative intensification of economic development», in the construction of which the «innovation» was inserted, allowed to consider intensification as a qualitative feature of economic development in the conditions of transformation processes in the intellectual economy. On the way to a new intellectual economy the use of the feature «innovative intellectual breakthrough», the construction of which was inserted with «intelligence», enhances the effective participation of human capital in a breakthrough renovation of the technical and technological environment

Опис

Ключові слова

неоекономіка, інноваційність, технологічність, реструктуризація, інтелектуальний прорив, нова інтелектуальна економіка, neo-economics, innovation, technological capacity, restructuring, intellectual breakthrough, new intellectual economy

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б.Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та пориви / О. Б. Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. - № 5 (97). — С. 51-60. Закінчення : 2017. - № 6 (98) — С. 57-67

Зібрання