Розвиток трудового потенціалу підприємств хлібопекарської галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах прискореного розвитку науки, техніки і технологій, глобалізації економічних процесів, доступності капіталу, широкого асортименту засобів і предметів праці конкурентні переваги підприємств формуються за рахунок ефективного використання професійних, творчих, комунікаційних та інших здібностей працівників, адже швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, розробляти і впроваджувати інноваційні проекти у всі сфери діяльності підприємства, ефективно управляти його виробничим потенціалом можна лише за наявності всебічно освічених, висококваліфікованих і мобільних працівників.
In the conditions of speed-up development of science, technique and technologies, globalization of economic processes, availability of capital, wide assortment of facilities and articles of labour the competitive edges of enterprises are formed due to the effective using of professional, of communication and other capabilities of workers, in fact quickly to react on changing of external environment, develop and inculcate innovative projects in all spheres of activity of enterprise, effectively to manage him it is possible production potential only at presence of comprehensively well-educated, highly skilled and mobile workers.

Опис

Ключові слова

трудовий потенціал, labour potential, розвиток, ефективність використання трудового потенціалу, здібності, кваліфікація, development, efficiency of the use of labour potential, ability, qualification, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Новойтенко, І. В. Розвиток трудового потенціалу підприємств хлібопекарської галузі / І. В. Новойтенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 59–64.

Зібрання