Підвищення ефективності брагоректифікаційних установок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективність роботи контактних пристроїв знижують недостатній час контакту пари та рідини, а також перемішування рідини на суміжних тарілках. Використання тарілок з частковою компенсацією прямотоку не вирішує проблему. Авторами запропонована технологія ректифікації з контрольованими циклами затримки рідини на тарілках, яка дозволяє змінювати швидкість пари в щілинах контактних елементів завдяки зміні живого перерізу тарілок таким чином, що в період переливу рідини тарілка стає провальною. Дослідження проводились у виробничих умовах ДП «Чуднівський спиртовий завод». Експериментальна колона була оснащена лускоподібними тарілками, а контактні пристрої – рухомими клапанами, які почергово закривали та відкривали переливні отвори згідно заданого алгоритму. В статті представлені результати досліджень розподілення ключових летких домішок спирту по висоті розгінної колони. Доведено, що при затримці рідини до 20 сек. ступінь вилучення альдегідів, вищих спиртів сивушного масла та метилового спирту зростала в середньому на 30 %, кратність концентрування головних та верхніх проміжних домішок підвищувалась на 32 %. Затримка бражки на тарілках бражної колони до 12 сек. призводила до підвищення концентрації бражного дистиляту на 28 %. The effectiveness of the contact devices reduces the inadequate contact time of the vapor and liquid, as well as the mixing of the liquid on adjacent plates. The use of dishes with partial compensation of direct flow does not solve the problem. The authors propose the technology of rectification with controlled cycles of fluid retention on the plates, which allows changing the vapor velocity in the contact element slits by changing the section of the plates in such a way that during the period of fluid overflow the plate becomes leaky. The research was conducted in the production conditions of the State Enterprise «Chudnovsky Alcohol Plant». The experimental column was equipped with scales and the contact devices were movable valves, which alternately closed and opened the overflow holes according to the given algorithm. The article presents the results of studies of the distribution of key volatile impurities of alcohol at the height of the accelerating column. It is proved that with a delay of a liquid up to 20 sec. the degree of removal of aldehydes, higher alcohols of fusel oil and methyl alcohol increased by an average of 30 %, the multiplicity of concentration of the main and upper intermediate impurities increased by 32 %. The delay of the bracket on the plates of the graphic column to 12 sec. leads to an increase in the concentration of braided distillate by 28 %.

Опис

Ключові слова

тарілки, колона, гріюча пара, головна фракція, леткі домішки спирту, контрольовані цикли, plates, column, heated steam, main fraction, alcohol impurities, controlled cycles, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності брагоректифікаційних установок / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2018. - Т. 24, № 6. - С. 160-166.

Зібрання