Одержання йодованої біомаси спіруліни

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчався вплив різних концентрацій йоди-стого калію та нітрату кобальту на продуктив-ність спіруліни, вміст йоду та білку у біомасі мік-роводорості Spirulina platensis при культивуванні у площинному аерліфтному фотобіореакторі за-критого типу. Встановлено оптимальний рівень освітленості культури та концентрацію іонів йоду і кобальту, при яких спостерігається найбільше накопичення йоду біомасою спіруліни. The effect of different concentrations of Yoda-rick potassium nitrate and cobalt in productive-ness spirulina, iodine and protein in the biomass of micro-rovodorosti Spirulina platensis cultivation in the plane aerliftnomu fotobioreaktori for indoor-type. The optimum light level of culture and the concentration of iodine and cobalt ions in which there is the largest accumulation of iodine Spirulina biomass.

Опис

Ключові слова

спіруліна, акумуляція йоду, освітлення, spirulina, accumulation of iodine, lighting, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Котинський, А. В Одержання йодованої біомаси спіруліни / А. В. Котинський, А. І. Салюк, Л. О. Чернухіна // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології. – Чернігів : Українська академія аграрних наук, 2000. - № 7. - С. 22-24.

Зібрання