Проблеми і шляхи підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено перелік та розкрито суть проблем підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту на сучасному етапі та запропоновані шляхи вирішення поставлених проблем. Серед актуальних проблем сьогодення автор звернув увагу читача на якість підготовки фахівців за заочною формою навчання; можливість здобуття вищої освіти не власною наполегливою працею, а шляхом списання та купівлі контрольних, курсових та дипломних робіт; ефективність комплексних державних іспитів зі спеціальності; масштаби впровадження сучасних інформаційних систем.
To the article a list is driven and essence of problems of preparation of specialists of higher qualification from an account and audit on the modern stage and offered ways of decision of the put problems is exposed. Among the issues of the day of present time an author paid attention to reader quality of preparation of specialists after the in absentia form of studies; possibility of receipt of higher education not own persistent labour, and by writing and purchase of control, course and diploma works; efficiency of complex state examinations from speciality; scales of introduction of the modern informative systems.

Опис

Ключові слова

комплексний іспит, якість, підготовка, проблема, інформаційні системи, complex examination, quality, preparation, problem, informative systems, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Чернелевський, Л. М. Проблеми і шляхи підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту / Л. М. Чернелевський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 64-65.

Зібрання