Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – рушійна сила економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Передумовою інноваційного розвитку економіки є забезпечення інтеграції освіти, науково-технічної сфери та виробництва, реалізація інноваційних проектів, спрямованих на зниження енергоємності та ресурсовитратності виробництва. У найближчій перспективі інноваційна діяльність має бути зорієнтована на збільшення вітчизняних наукоємних високотехнологічних видів продукції.
The precondition of innovative development of economy is maintenance of integration of studying, scientific and technical sphere and manufacture, realization of the innovative projects directed on decrease of power and resource consumption of manufacture. In immediate prospects innovative activity should be focused on increase in domestic high technology highly technological kinds of production.

Опис

Ключові слова

об'єкти інтелектуальної власності, докапіталізація, комерційна таємниця, авторське право, objects of intellectual property, recapitalization, trade secret, copyright, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Українець, А. І. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – рушійна сила економічного розвитку / А. І. Українець, П. Л. Шиян, С. Т. Олійнічук // Харчова і переробна промисловість. – 2007. - № 5. - С. 4-7.

Зібрання