Системно-просторове упорядкування ключів абсолютних джерел образно-мовних асоціацій, як основа космогонічних уявлень про світовий стовп, світове дерево та єрархічний розподіл світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Погляд на міфологію і фольклор крізь призму кодової значимості елементів звукового ряду інформаційного спілкування і їх системного упорядкування в вигляді дерева пізнання (розташованого відповідно сторін світу), яке має ієрархічні поверхи структурного упорядкування і лінійну послідовність розташування елементів, яку можна ототожнити відповідно базовим міфам: з рікою, яка тече на північ; змією в гілках; бустрофедоном. Показано, принципи системно-просторового упорядкування ключів абсолютних джерел образно-мовних асоціацій, відповідно до базових міфологій людства. A look at the mythology and folklore in the light of the significance of the code elements of a number of audio information and communication system of ordering in the form of the tree of knowledge (located respectively of the compass), which has a hierarchical ordering of structural floors and a linear sequence of the elements, which can be identified, respectively, basic myths: the river which flows north snake in the branches; boustrophedon. Recently, the principles of system-spatial ordering of the absolute key sources of figurative language associations, in accordance with basic human mythologies.

Опис

Дерево пізнання як алгоритм побудови слова у визначених звукових еталонах узгоджених з просторовою структурою всесвіту первысноъ людини

Ключові слова

тричасний поділ світу, просторова структура всесвіту, ланцюг відтворення, дерево пізнання, tripartite division of the world, spatial structuring of the universe, logical chain of reproduction, tree of knowledge, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Кадомский, С. В. Системно-просторове упорядкування ключів абсолютних джерел образно-мовних асоціацій, як основа космогонічних уявлень про світовий стовп, світове дерево та ієрархічний розподіл світу / С. В. Кадомский // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2007. – Вип. 23, ч.1. – С. 270-277

Зібрання