Технологія та обладнання для одержання універсального водовугільного палива

Анотація

Проведений аналіз способів та обладнання для отримання водовугільного палива. Метою роботи є розробка технології та тепломасообмінного обладнання виготовлення універсального водовугільного палива (УВВП), придатного для застосування в усіх типах теплоенергетичних установок. Розроблено тепломасообмінне обладнання, за допомогою якого можна отримати УВВП з максимальним розміром частинок вугілля не більше 3 мкм. Застосування водовугільних суспензій в якості енергетичного палива дозволяє підвищити техніко-економічні та екологічні показники енергетичних установок. Так, під час переведення на водовугільне паливо котла вдалося збільшити його теплову потужність з 13,2 до 21,1 МВт при заміні 70 % вугілля водовугільним паливом. В даний час існують різні способи та обладнання для приготування водовугільного палива. Однак усі вони мають певні недоліки. Основними недоліками способів отримання водовугільних палив є багатостадійність, металоємність, великі енергетичні витрати, проведення фізико-механічної та дорогої хімічної демінералізації вугілля тощо. Також недоліками є обмежена частота гідроударних імпульсів при обробці за один цикл, що недостатня при приготуванні висококонцентрованих суспензій, які відповідають вимогам до рідкого композиційного палива, призначеного для прямого спалювання. З ціллю підвищенні якості одержуваної суспензії за рахунок більш ефективного подрібнення та збільшення кількості її твердої складової було розроблено тепломасообмінне обладнання, за допомогою якого можна отримати універсальне водовугільне паливо для спалювання в котлах, печах, різноманітному теплоенергетичному обладнанні, двигунах внутрішнього згоряння та ін. В якості тепломасообмінного обладнання були використані роторно-пульсаційні апарати (РПА), що працюють за методом дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ).
Abstract. An analysis of methods and equipment for obtaining hydrocarbon fuel was carried out. The purpose of the work is the development of technology and heat-mass exchange equipment for the production of universal hydrocarbon fuel (UHCF), suitable for use in all types of thermal power plants. Heat and mass exchange equipment has been developed, with the help of which it is possible to obtain UHCF with a maximum size of coal particles no larger than 3 microns. The use of water-coal suspensions as an energy fuel allows to increase the technical, economic and environmental indicators of power plants. Thus, during the transition to coal-hydrogen fuel, it was possible to increase its thermal capacity from 13,2 to 21,1 MW when 70 % of coal was replaced by coal-hydrogen fuel. Currently, there are various methods and equipment for the preparation of hydrocarbon fuel. However, they all have certain drawbacks. The main disadvantages of the methods of obtaining hydro-coal fuels are multi-stage, metal-intensive, high energy costs, carrying out physico-mechanical and expensive chemical demineralization of coal, etc. Also, the disadvantages are the limited frequency of hydraulic shock pulses during processing in one cycle, which is insufficient when preparing highly concentrated suspensions that meet the requirements for liquid composite fuel intended for direct combustion. In order to improve the quality of the resulting suspension due to more effective grinding and increasing the amount of its solid component, heat and mass exchange equipment was developed, which can be used to obtain universal hydrocarbon fuel for burning in boilers, furnaces, various thermal power equipment, internal combustion engines, etc. As heat and mass exchange equipment, rotary pulsation devices (RPD) operating according to the method of discrete-pulse energy input (DPEI) were used.

Опис

Ключові слова

водовулільне паливо, water pouring suspension, роторно-пульсаційний апарат, rotor-pulsation device, дискретно-імпульсне введення енергії, тепломасообмінне обладнання, композиційне паливо, discrete-pulse energy input, heat and mass exchange equipment, composite fuel, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Технологія та обладнання для одержання універсального водовугільного палива / О. М. Ободович, Б. Я. Целень, О. Є. Степанова, А. Є. Недбайло, Ю. В. Булій // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2024. – № 1. – С. 24–33.

Зібрання