Дослідження стану повітря робочої зони кондитерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі представлено результати експериментального дослідження умов праці працівників кондитерського цеху Київської області, за фактором параметрів метеорологічних умов, при яких відбуваються різні етапи відповідного технологічного процесу. Наведено методику розрахунку кількості тепла не лише від технологічного обладнання, а й з врахуванням тепла від приладів освітлення, інсталяції приміщень, тепловиділень працівників та інших джерел. Дана методика дозволяє розрахувати ступінь порушення комфортності повітряного середовища за комплексним показником дискомфорту. Заходи з нормалізації параметрів повітряного середовища поліпшать умови праці виробничого персоналу, попередять захворювання, що відповідно вплине на продуктивність праці та дасть змогу підвищити якість готової продукції. The paper presents the results experimentally the working conditions of workers pastry shop Kyiv region, the meteorological parameters factor conditions under which there are different stages of the relevant process. The method of calculating the amount of heat not only from the technological equipment, but also taking into account the heat from lighting devices, installation of premises, heat dissipation of workers and other sources is given. This technique allows to calculate the degree of violation of the comfort of air around by complex indicator of discomfort. Take action with normalization parameters of air environment can improve the conditions of production personnel, prevent disease, will contribute to productivity and will help improve the quality of the finished product.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, мікроклімат, safety climate, метеорологічні умови, safety climate, повітря робочої зони, the air of working zone, умови праці, working conditions

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Дослідження стану повітря робочої зони кондитерів / Н. В. Володченкова , О. К. Накемпій // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23 № 6. – C. 36–41.

Зібрання