Основні напрями подолання негативних тенденцій розвитку АПК України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми галузей агропромислової сфери та переробних підприємств, з’ясовано їх вплив на розвиток АПК. Визначено можливі шляхи подолання негативних тенденцій розвитку агропромислового сектору економіки України та обґрунтовано доцільність створення інтегрованих структур. The modern problems of industries of agroindustrial sphere and processing enterprises are considered, their influence is found out on development of agroindustrial sector. The possible ways of overcoming of negative progress of agroindustrial sector of economy of Ukraine trends are certain and expediency of creation of integrated structures is reasonable.

Опис

Ключові слова

агропромисловий сектор, сільське господарство, харчова промисловість, інтеграція, вертикально інтегровані структури, agroindustrial, agroindustrial sector, food industry, integration, іntegrated units, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Основні напрями подолання негативних тенденцій розвитку АПК України / Н. С. Скопенко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. − К. : НАУ, 2011. - Вип. 29. − С. 294-302

Зібрання