Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АТ «Укрпошта»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ідентифікація фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності залишається актуальною у будь-який період його життєвого циклу. Саме тому у статті розглянуто методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства і застосовано їх до оцінки фінансового стану конкретного підприємства. Під час дослідження було застосовано наступні загальнонаукові методи: діалектичний, логічний, індукції і дедукції, порівняння, аналізу і синтезу, узагальнення. Серед загальних і спеціальних методів фінансового аналізу було застосовано: горизонтальний, коефіцієнтний, графічний, визначення ймовірності банкрутства за допомогою дискримінантних і логіт- моделей, інтегрального показника. Метою статті є дослідження фінансового стану підприємства поштового зв’язку на прикладі АТ «Укрпошта» та визначення можливих шляхів його покращення. Аналіз фінансового стану підприємства було здійснено за даними консолідованої фінансової звітності за 2018-2020 роки. Опрацьовано ряд відносних та абсолютних показників, за результатами яких встановлено, що ліквідність балансу порушено, умови ліквідності балансу виконуються не повністю. В той же час спостерігалася позитивна динаміка зростання відносних показників ліквідності та рентабельності. Абсолютні показники фінансової стійкості дозволили охарактеризувати фінансовий стан як нестійкий. Простежувалось недотримання встановлених нормативних меж для відносних показників фінансової стійкості. Інтегральна оцінка фінансового стану підтвердила висновок про незадовільний фінансовий стан підприємства протягом всього періоду дослідження. Здійснена всебічна оцінка ймовірності банкрутства (за моделями Е. Альтмана, Г. Спрінгейта, Ж. Конана і М. Гольдера, О. Терещенка, Р. Таффлера і Тісшоу, Р. Ліса, Дд. Олсона) дозволила поділити моделі діагностики на такі, що дають протилежні результати. Це пояснюється різноманіттям факторів, включених до таких моделей. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці заходів щодо покращення фінансового стану підприємства, які мають на меті підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. The Identification of the financial condition of a business entity remains relevant at any time of its life cycle. That's why the article examines methods and techniques for analyzing the financial condition of an enterprise and applies them to assess the financial condition of a particular enterprise. As part of the study, the following general scientific methods were used: dialectical, logical, induction and deduction, comparison, analysis and synthesis, and generalization. Among the general and special methods of financial analysis were applied: horizontal, coefficient, graphical, determination of the probability of bankruptcy using discriminant and logit models, an integral indicator. The article aims to study the financial condition of a postal service enterprise in the example of "Ukrposhta" JSC and determine possible ways to improve it. The analysis of the company's financial condition was carried out based on the consolidated financial statements for 2018-2020. Several relative and absolute indicators were worked out, according to the results of which it was established that the balance sheet liquidity was violated, and the balance sheet liquidity conditions were not fully met. At the same time, there was a positive growth trend in relative liquidity and profitability indicators. Absolute indicators of financial stability made it possible to characterize the financial condition as unstable. Non-compliance with the established regulatory limits for relative indicators of financial stability was observed. An integrated assessment of the financial condition confirmed the conclusion that the company's financial condition was unsatisfactory during the entire study period. A comprehensive assessment of the probability of bankruptcy is carried out (according to the models of E. Altman, G. Springate, J. Conan, and M. Halder, O. Tereschenko, Taffler R. and Tisshaw H., R. Lis, DD. Olson) allowed us to divide diagnostic models into those that give opposite results. This is due to the variety of factors included in such models. Prospects for further research are to develop measures to improve the financial condition of the enterprise, which are aimed at increasing the profitability and competitiveness of the enterprise.

Опис

Ключові слова

фінансовий стан, ліквідність, рентабельність, фінансова стійкість, інтегральна оцінка, банкрутство, фінанси, bankruptcy, financial status, liquidity, profitability, financial stability, integral assessment, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Роганова, Г. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АТ «Укрпошта» / Г. Роганова, А. Приймачок // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28,№ 3. – С. 20–31

Зібрання