Інвестиційне моделювання стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються методичні основи формування інвестиційної стратегії сільсько- господарських підприємств. Розглянуто передумови моделювання інвестиційної стратегії, що дозволяє мати уявлення про етапи розробки та реалізації інвестиційної стратегії, оцінку її ефективності. Розглянуто методи оцінювання ефективності інвестиційної стратегії в умовах визначеності економічного середовища сільськогосподарських підприємств регіону, такі як: метод чистої приведеної вартості (NPV); метод визначення строку окупності інвестицій (РР); метод оцінки внутрішньої норми прибутковості інвестицій (IRR); метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій (АRR). В умовах невизначеності економічного середовища сільсько- господарських підприємств регіону: метод кращого стану, модель оцінки капітальних активів (САРМ), концепція стратегічної чистої поточної вартості, тобто, спрощений метод дисконту- вання. Доведено необхідність формалізації обмежень і граничних умов моделі оптимальної інвес- тиційної стратегії, моделі як ефективного інструменту обґрунтування стратегічних планів роз- витку сільськогосподарського підприємства в умовах інформаційної невизначеності, що забез- печить підвищення ефективності впровадження інвестиційної стратегії. The article examines the methodological foundations of the formation of the investment strategy of agricultural enterprises. The prerequisites for modeling an investment strategy are considered, which allows you to have an idea of the stages of development and implementation of an investment strategy, as well as an assessment of its effectiveness. The methods of evaluating the effectiveness of the investment strategy in the conditions of certainty of the economic environment of the agricultural enterprises of the region are considered, such as: the method of net present value (NPV); the method of determining the investment payback period (RR); the method of estimating the internal rate of return on investments (IRR); the method of calculating the investment efficiency ratio (ARR). In the conditions of uncertainty of the economic environment of agricultural enterprises of the region: the method of the best condition, the model of assessment of capital assets (CARM), the concept of strategic net present value, i.e., the simplified method of discounting. The need to formalize the limitations and boundary conditions of the model of the optimal investment strategy, the model as an effective tool for substantiating strategic plans for the development of an agricultural enterprise in conditions of information uncertainty, which will ensure an increase in the effectiveness of the implementation of the investment strategy, is proved.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, сільське господарство, інвестиції, стратегія, умови визначеності, умови невизначеності, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, agriculture, investment, strategy, conditions of certainty, conditions of uncertainty, external environment, internal environment

Бібліографічний опис

Гривківська, О. В. Інвестиційне моделювання стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств регіону / О. В. Гривківська, Н. М. Котвицька, Д. С. Бойко // Економіка і управління. – 2023. – №2. – С. 65-70

Зібрання