Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджуються сучасний стан та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі України. Виявлено такі негативні тенденції у розвитку тваринництва як сировинної бази м’ясопереробної галузі за період 1990–2015 років: зниження обсягів виробництва яловичини, зміни у структурі обсягів виробництва м’яса за видами, збитковість вирощування великої рогатої худоби, птиці; скорочення державної підтримки розвитку тваринництва. Ці тенденції відобразилися на сучасному стані м’ясопереробної галузі за період 1990–2015 років: незабезпеченість вітчизняною якісною сировиною у достатній кількості; зниження обсягів виробництва м’яса, ковбасних виробів, м’ясних консервів; фактичне відставання споживання м’яса на одну особу в рік від раціональної норми споживання МОЗ; суттєве підвищення цін на м’ясо та м’ясні продукти тощо.The article examines the current state and prospects of development of meat industry. Revealed the following negative trends in livestock a source of raw materials meat processing industry for the period 1990–2015 years: the decline in beef production, changes in the structure of meat production by speciesgrowing loss of cattle, poultry; reduction of government support livestock development. These trends are reflected in the present state of meat processing industry for the period 1990–2015 years: no domestic supply of quality raw materials in sufficient quantity; reduced production of meat, sausages, canned meat; actual backlog meat consumption per person per year on rational consumption norms of Ministry of Health; a significant increase in prices for meat and meat products and soon.

Опис

Ключові слова

м’ясопереробна галузь, тваринництво, розвиток, сучасний стан, тенденції, м’ясо і м’ясна продукція, meat industry, animal husbandry, development, current status, trends, meat and meat products, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бергер, А. Д. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України / А. Д. Бергер // Інтелект ХХІ. − 2017. − №1. − С. 41−51.

Зібрання