Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто питання необхідності підвищення якості підготовки студентів у напрямі посилення уваги до еволюції фінансового господарства, становлення та розвитку фінансової думки в Україні. Показано значення навчальної дисципліни «Фінансова думка України» у формуванні професійної компетентності майбутніх фінансистів, обґрунтовано мету, завдання та змістовне наповнення дисципліни. Метою дисципліни «Фінансова думка України» є вивчення та творче осмислення основних етапів становлення, розвитку та особливостей сучасного стану фінансової думки України в контексті критичного аналізу наукового доробку українських учених-фінансистів. The article discusses issues of the necessary improvement of quality of training students in the direction of greater attention to the evolution of the financial economy in Ukraine, the formation and development of financial thought in Ukraine. Importance of the academic discipline «Financial thought in Ukraine» for the formation of professional competence of future financiers has been displayed, objectives, tasks and content of the discipline have been substantiated. Objective of the academic discipline «Financial thought in Ukraine» contains studying and creative interpretation, which are directed at the basic stages of formation, development and features of current status of financial thought in Ukraine in the context of a critical analysis of the scientific heritage of Ukrainian scientists-financiers.

Опис

Ключові слова

фінанси, фінансове господарство, фінансова думка, навчальна дисципліна, історія фінансової думки, finance, financial economy, financial thoutgh, history of financial thought, academic discipline, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів / С. В. Бойко // Бізнес Інформ. - 2015. - № 9. - С. 84-90.

Зібрання