Застосування природних мінеральних матеріалів у механічному очищенні води для напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті показано актуальність застосування природних мінеральних матеріалів для механічного очищення води під час виробництва алкогольних напоїв. Досліджено фільтрувальні матеріали обсидіан та суміш гірського кришталю, моріону та раухтопазу у співвідношенні 1:1:1 порівняно з кварцовим піском. Під час досліджень використосували органолептичні, фізико- хімічні, капілярнофоретичні і спектрометричні методи аналізу, теоретичне узагальнення і порівняння, системний підхід. Проведено порівняльну оцінку фізико-хімічних характеристик фільтрувальних матеріалів. Вивчено ефективність застосування обсидіану та суміші гірського кришталю, моріону та раухтопазу під час кондиціювання води для алкогольних напоїв. Фізико-хімічні характеристики суміші матеріалів та обсидіану, зокрема механічна міцність, на 2—5% є вищою, ніж зразок кварцового піску. Це, у свою чергу, сприятиме більш тривалому терміну використання та меншому руйнуванню. Ефект очищення вихідної води сумішшю матеріалів на 8—12%, обсидіаном — на 10—15% вищий, ніж у кварцового піску, що підтверджує дієвість застосування обсидіану та суміші гірського кришталю, моріону й раухтопазу під час виробництва лікеро-горілчаної продукції. Доведено перспективність використання суміші гірського кришталю, моріону та раухтопазу у співвідношенні 1:1:1 у виробництві напоїв і розширення асортименту ринку продуктів оздоровчого напрямку. The relevance of the use of natural mineral materials for the mechanical treatment of water in the production of alcoholic beverages is shown. Obsidian filter materials and a mixture of rock crystal, morion and rauchtopas were studied in a 1:1:1 ratio compared to quartz sand. During the research, organoleptic, physico-chemical, capillary-phoretic and spectro- metric methods of analysis, theoretical generalization and comparison, systematic approach were carried out. A comparative evaluation of the physical and chemical characteristics of the filter materials was carried out. The effectiveness of using obsidian and a mixture of rock crystal, morion and rauchtopas during the conditioning of water for alcoholic beverages was studied. Physico-chemical characteristics of mixture of rock and obsidian, in particular mechanical strength, are 2—5% higher than the sample of quartz sand. This, in turn, will contribute to a longer period of use and less destruction. The effect of purification of the initial water by a mix-ture of rock is by 8—12% higher than in quartz sand, by obsidian is by 10—15% higher, that confirms the effectiveness of the use of obsidian and mixture of rock crystal, morion and rauchtopas in the production of alcoholic beverages. The prospects of using a mixture of rock crystal, morion and rauchtopas in the production of beverages and expanding the range of the health products market is proved.

Опис

Ключові слова

вода, мінерал, гірський кришталь, моріон, раухтопаз, обсидіан, фільтрування, ефективність, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Застосування природних мінеральних матеріалів у механічному очищенні води для напоїв / С. І. Олійник, В. Л. Прибильський, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 238-246.

Зібрання