Розвиток вищої освіти на засадах ощадливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В процесі проведення дослідження обґрунтовано елементи системи розвитку вищої освіти з урахуванням принципів ощадливого виробництва і поєднання інтересів в ланцюжку «бізнес-структура – державні органи – громадські організації – заклади освіти і науки – приватні особи» щодо набуття і вдосконалення професійної компетентності майбутнього фахівця. Запропоновано систему розвитку вищої освіти з використанням концепції ощадливого виробництва. Доведено доцільність запровадження Lean інструментарію в межах окремого вищого навчального закладу, що забезпечить підвищення ефективності навчального процесу і його діяльності в цілому. The research substantiates elements for the system of development of lean higher education and integration of interests in a chain «business – public bodies – public organizations – educational and scientific organizations –individuals», focused on acquisition and perfection of professional competence of future specialist. It offers the system for development of higher education with the use of the concept of lean production. Implementation of lean tools into practice of separate university, which will provide efficiencyof educational process and its organization, are defined.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, ощадливе виробництво, інструменти ощадливого виробництва, професійна компетентність, lean production, tools of lean production, professional competence

Бібліографічний опис

Гречан, А. П. Розвиток вищої освіти на засадах ощадливості / А. П. Гречан, І. В. Колос // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – Режим доступу: https://global-national.in.ua/archive/5-2015/74.pdf

Зібрання