Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена пошуку та розробці підходів до синтезу міметиків бензопіронових алкалоїдів і виявленню серед них перспективних біорегуляторів. Досліджено можливість та особливості застосування реакції Манніха за участю поліфункціональних амінів та алкалоїдів, алкілювання амінів та NH-гетероциклів, відновлювального амінування для поєднання бензопіронового ядра й нітрогеновмісних фрагментів метиленовим лінкером. Здійснено розробку методик синтезу міметиків алкалоїдів, фрагменти яких поєднані алкоксильними лінкерами. Розроблено методи кон’югації бензопіронового й нітрогеновмісного фрагментів С – С зв’язком та синтезу нітрогеновмісних конденсованих систем. В результаті скринінгу фокусованих бібліотек біологічно активних сполук відібрані лідери для подальших доклінічних випробувань, а також лікарські кандидати для створення нових антинеопластичних агентів та засобів нейропсихотропної дії. Перспективи розроблених підходів до синтезу міметиків бензопіронових алкалоїдів у хімічному дизайні лікарських засобів доведені результатами біологічних випробувань. The thesis devoted to the searching and development of approach for the synthesis of benzopyrone alkaloid mimetics and determination of perspective bioregulators among them. The ability and features of application of Mannich reaction with multifunctional amines and alkaloids, alkylation of amines and NH-heterocycles, and reductive amination for conjugation of benzopyrone core with nitrogen-containing fragment by methylene linker. The procedures of synthesis of alkaloid mimetics were performed for alkoxymethyl bridged fragments. The methods of conjugation of benzopyrone and nitrogen-containing moieties with C – C bond and syntheses of nirtogen-containing fused heterocyclic systems. Screening of focused libraries of bioactive compounds allows to select leader for future pre-clinic testing, as well as drug candidates for development of new antineoplastic and psychotropic agents. The perspectives of developed approaches for the synthesis of benzopurone alcaloid mimetics were confirmed by biologocal screening.

Опис

Ключові слова

бензопіронові алкалоїди, флавоалкалоїди, ізофлавон, кумарин, синтез, benzopyrone alkaloids, flavoalkaloids, isoflavone, coumarin, synthesis, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Бондаренко, С. П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2016. – 41 с.