Адаптивна система економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність та актуальність поняття «адаптивна система економічної безпеки підприємства», як визначного фактора для стабільного розвитку господарюючого суб’єкта. В рамках дослідження встановлено направленість системи, її властивості, принципи, елементи та завдання. Представлена та охарактеризована модель адаптивної системи економічної безпеки підприємства. Доведена необхідність створення адаптивної системи економічної безпеки підприємства, як запоруки його захищенності та розвитку. Встановлено, що функціонування даної системи в значній мірі залежить від надійності кадрових ресурсів. The essence and relevance of the notion “the adaptive system of economic security of an enterprise” as a key factor for the stable development of an economic entity were considered. Within the framework of the study, the orientation of the system, its properties, principles, elements and tasks were established. A model of an adaptive system of economic security of an enterprise is presented and characterized. Conclusions - proved the need to create the adaptive system of economic security of the enterprise, as pledge of its security and development. It has been established that the functioning of this system largely depends on the reliability of human resources.

Опис

Ключові слова

економіка, адаптивність, економічна безпека, система економічної безпеки, economics, adaptability, economic security, economic security system, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Берсенева, А. О. Адаптивна система економічної безпеки підприємства / А. О. Бересенева, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 3 (214). – С. 65–70.

Зібрання