Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті подано визначення морфонеми як абстрактної одиниці морфонології, яка використовується для опису морфологічно зумовлених фонемних чергувань у морфах певної морфеми, та представлено класифікацію морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови. Морфонеми згруповані за частинами мови; за диференційними ознаками фонем; за кількістю морфів певної морфеми; за кількістю фонем у морфемі; за кількістю граматичних значень. А також розглянуто питання щодо функцій морфонем у мові. The definition of the morphoneme as an abstract unit of morphonology which is used for the description of the morphologically conditioned phonemic changes in the morphs of a morpheme is given and the classification of the morphonemes of the word change paradigm in Modern English is presented in the article. The morphonemes are grouped according to the parts of speech; the differential features of the phonemes; the number of the morphs of a certain morpheme; the number of the phonemes in a morpheme; the number of the grammatical meanings. The functions of the morphonemes in the language are studied.

Опис

Ключові слова

морфонема, фонемні чергування, morphoneme, phonemic changes, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Довгун І. М. Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови / І. М. Довгун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – № 20 (269). – С. 195–199.

Зібрання