Методичний підхід до формування маркетингового потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі проаналізовано сутність дефініції «маркетинговий потенціал» та узагальнено існуючі теоретичні підходи до розкриття цього поняття. Обґрунтовано, що маркетинговий потенціал повинен мати збалансовану структуру для інтенсивності відповідних дій та використання ресурсів з метою забезпечення ефективної маркетингової діяльності.Розглянуто взаємозв’язок маркетингового потенціалу та маркетингової діяльності підприємства. Визначені основні чинники, що формують маркетинговий потенціал м’ясопереробного підприємства. Узагальнено наукові здобутки щодо визначення структури маркетингового потенціалу підприємства. Обґрунтовані 18 показників, що характеризують складові маркетингового потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі: товарний потенціал; ціновий потенціал; збутовий потенціал; комунікаційний потенціал; потенціал персоналу в сфері маркетингу; фінансове забезпечення маркетингової діяльності. Запропоновано алгоритм розрахунку складової маркетингового потенціалу підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінки маркетингового потенціалу за допомогою інтегрального показника на підставі його складових. Розкриті питання, які залишаються невирішеними для проведення подальших досліджень формування маркетингового потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі. The article analyzes the essence of the definition of "marketing potential" and generalizes the existing theoretical approaches to the disclosure of its concept. It is substantiated that marketing potential should have a balanced structure for the intensity of corresponding actions and the use of resources in order to ensure effective marketing activity. Interaction of marketing potential and marketing activity of the enterprise is considered. The main factors shaping the marketing potential of the meat processing enterprise are determined. Generalized scientific achievements in determining the structure of the marketing potential of the enterprise. There are 18 indicators that characterize the components of the marketing potential of enterprises of the meat processing industry: commodity potential; price potential; sales potential; communication potential; the potential of marketing personnel; financial support of marketing activity. The algorithm of calculation of component of marketing potential of the enterprise is offered. The methodical approach to the estimation of marketing potential with the help of the integral indicator on the basis of its components is developed. Issues that remain unresolved for further research on the formation of marketing potential of enterprises in the meat processing industry are discussed.

Опис

Ключові слова

маркетинговий потенціал, підприємство, складові, чинники, інтегральний показник, м’ясопереробна галузь, marketing potential, enterprise, components, factors, integral index, meat processing industry, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бергер, А. Д. Методичний підхід до формування маркетингового потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі / А. Д. Бергер // Наукові праці НУХТ. ‒ 2018. ‒ Т. 24, №1. ‒ С. 96-100.

Зібрання