Сучасні підходи до формування команди проекту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено основні положення щодо формування команди проекту. Зазначено ключові аспекти різних підходів щодо формування команди проекту. Відображені основні відмінності між групами та командами. Виділені основні фактори, що визначають принципи формування команди проекту. Розкрито процедуру впровадження командного методу роботи. Висвітлено питання часу, тривалості та існування проекту. Запропоновано авторське бачення процесу формування команди проекту, в якому зазначены три етапи. The article describes the main provisions on the formation of the project team. Personality key aspects of different approaches to the formation of the project team. It reflects the main differences between the groups and teams. The basic factors that determine the principles of the project team. Opened procedure implementation team working method. The questions of the time, duration and the existence of the project. Proposed by the author's vision of the formation of the project team, which zaznacheny three stages.

Опис

Ключові слова

формування, управління, formation, team, management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Сучасні підходи до формування команди проекту / В. О. Москаленко // Інтелект ХХІ : науковий журнал. – 2014. - № 5. - С. 382.

Зібрання