Дослідження робастності оптимальної системи керування тепловим об’єктом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведена математична модель об’єкт керування, що описує температурний режим нахиленої дифузійної установки цукрового заводу та показні джерела невизначеностей її параметрів. Проведені дослідження оптимальної системи керування з регулятором, що синтезований при мінімізації Н∞-норми передатної функції системи, показали доцільність його застосування при дії різних видів збурень та при зміні параметрів об’єкта. Presented the mathematical model of control object, which describes the temperature regime inclined diffusion plant sugar factory and show examples of the calculation of uncertainties of parameters. Studies optimal control system with controller, synthesized by minimizing Н∞-norm of the transfer function of the system shown the expediency of its use under the influence of various kinds of perturbations and change object's parameters.

Опис

Ключові слова

тепловий об’єкт, Н∞-оптимізація, оптимальний регулятор, робастна якість, робастна стійкість, математична модель, heat object, Н∞-optimization, optimal control, robust quality, robust stability, mathematical model, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Луцька, Н. М. Дослідження робастності оптимальної системи керування тепловим об’єктом / Н. М. Луцька // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2014. - № 4. - С. 72-79.

Зібрання