Біологічне дефосфатування промислових стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Промислові та побутові стічні води містять вуглеводні, азотні і фосфатні сполуки. Фосфорні складові забруднювальних речовин спричинюють особливо негативний вплив на водні об’єкти та їх мікрофлору. Була розроблена математична модель біологічного дефосфатування в аеробно-анаеробних процесах обробки стічних вод. Ідентифіковані домінуючі види мікроорганізмів активного мулу, які споживають фосфоровмісні субстрати. Industrial and domestic waste water containing hydrocarbons, nitrogen and phosphate compounds. Phosphate components pollutants cause particularly negative impact on water bodies and their microflora. It was developed a mathematical model in biological defosfatuvannya aerobic-anaerobic wastewater treatment processes. The identified dominant species of activated sludge microorganisms that consume the phosphorus-containing substrates.

Опис

Ключові слова

біологічне дефосфатування, стічні води, аеробно-анаеробний процес очищення, цеоліти, biological desphosphorization, waste water, aerobic-anaerobic purification process, zeolites, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Біологічне дефосфатування промислових стічних вод / О. І. Семенова, Л. Р. Решетняк, Н. О. Бублієнко, О. А. Семенова // Продовольчі ресурси. – 2016. - №7. – С. 189–195.

Зібрання