Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відходах виробництва біодизелю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено залежність біологічних властивостей ПАР від ступеня очищення гліцерину (очищений, технічний), а також тривалості культивування N. vaccinii ІМВ В-7405 на цих субстратах. Мінімальна інгібуючи концентрація (МІК) щодо досліджуваних тест-культур ПАР, синтезованих на технічному гліцерині упродовж 5 діб, становила 15–121 мкг/мл і була нижчою, ніж МІК ПАР, одержаних на очищеному субстраті (22,5–180 мкг/мл). Збільшення тривалості культивування N. vaccinii ІМВ В-7405 призводило до підвищення МІК щодо деяких тест-культур поверхнево-активних речовин, синтезованих як на технічному, так і очищеному гліцерині. Адгезія бактерій Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2 (вегетативних клітин та спор), і дріжджів Candida albicans Д-6 на абіотичних поверхнях, оброблених ПАР, синтезованими на технічному гліцерині упродовж як 5, так і 7 діб, була у середньому на 11−12 % нижчою, ніж після обробки матеріалів ПАР, отриманими на очищеному субстраті. The dependence of surfactant biological properties on the degree of glycerol purification (purified, technical), as well as the duration of N. vaccinii IMV B-7405 cultivation on these substrates was established. MIC against studied test cultures surfactants, synthesized on technical glycerol during 5 days, was 15–121 μg/ml, that lower than MIC of surfactant obtained on purified substrate (22,5−180 μg/ml). Increasing duration of N. vaccinii ІMV B-7405 cultivation accompanied by rise the MIC against some test cultures surfactants synthesized at both technical and purified glycerol. Adhesion of the bacteria Escherichia coli ІEM-1, Bacillus subtilis BT-2 (vegetative cells and spores) and the yeast Candida albicans Д-6 on abiotic surfaces treated with surfactants synthesized on technical glycerol for both 5 and 7 days, was an average of 11−12% less than after materials treatment with surfactants obtained on the purified substrate.

Опис

Ключові слова

Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, антимікробні та антиадгезивні властивості, тривалість культивування, очищений та технічний гліцерин, purified and technical glycerol, Surfactants, antimicrobial and anti-adhesive properties, the duration of cultivation, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відходах виробництва біодизелю / Т. П. Пирог, Л. В. Никитюк, Г. О. Іутинська // Мікробіол. журнал. − 2016. − Т. 78, № 5. − С. 12−20.

Зібрання