Використання технічних засобів як складова системи економічної безпеки підприємства

Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей використання технічних засобів у системі економічної безпеки підприємства. У результаті проведених досліджень розкрито такі поняття як «складові системи економічної безпеки», «канали витоку інформації», «види розвідки», «технічні засоби в системі економічної безпеки». У процесі дослідження розглянуто джерела та причини витоку інформації і комерційних таємниць. Акцентовано увагу на сучасних (відносно нових) джерелах витоку - інформації в мережі Інтернет. Класифіковано канали витоку інформації за фізичними властивостями. Виявлено особливості використання технічних засобів з метою збору інформації та захисту проти таких дій. Описано призначення технічних систем розвідки. Вказано на переваги використання технічних засобів захисту інформації перед людським ресурсом. Визначено основні види інформації на підприємстві, яка може становити комерційну таємницю. Сформовано цілі інформаційного захисту технічними засобами. Виділено етапи та засоби пошуку пристроїв зняття інформації. Класифіковано засоби захисту бізнесу та виділено цілі використання технічних засобів захисту інформації. The article is devoted to the exploration of the usage of technical means in the system of economic security of the enterprise. As a result of the carried out research reveals such concepts as "the components of the system of economic security", "channels of information leakage", "types of intelligence", "technical means in the system of economic security. In the course of the study examined the sources and causes of the leakage of information and commercial secrets. Attention on modern (relatively new) sources of leaks of information in the Internet. Classified channels of information leakage by physical properties. Revealed features of the use of technical means in order to gather information and protect against such action. Describes the purpose of technical systems. On the advantages of using technical means of protection of information before human resource. Identified the main types of information in the enterprise, which may be a commercial secret. Formed the goals of information protection technical means. Selected stages and search tools.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, технічні засоби захисту економічної безпеки, захист інформації, технічні засоби економічної розвідки, технічні засоби захисту бізнесу, канали витоку інформації, конкурентна розвідка, кафедра економіки і права, economic security, technical means of protection of economic safety, information security, technical means of economic intelligence, technical protection means business, channels of information leakage, competitive intelligence, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Відоменко, О. І. Використання технічних засобів як складова системи економічної безпеки підприємства / О. І. Відоменко // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - №7. - 2017. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5684

Зібрання