Ідентифікація ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі визначено, що сегментація ринку є одним із найважливіших інструментів досліджень, спрямованих на виявлення ринкових можливостей розвитку. Виявлено, що при визначенні сегментів ринку і їх оцінки сутність ризику полягає в тому, що спостерігається невідповідність фактичної структури, розмірів і поведінки цільового ринку прогнозованим і, відповідно, розкривається неадекватна стратегія виходу на ринок. виділено комплекс елементарних ризиків, які можуть виникнути на етапах вибору цільового ринку і основні чинники, що їх викликають. The paper identifies market segmentation is one of the most important research tools aimed at identifying market opportunities for development. It is revealed that when determining market segments and their assessment, the essence of risk is that there is a mismatch between the actual structure, size and behavior of the target market and the forecast and, accordingly, reveals an inadequate market entry strategy. the complex of elementary risks which can arise at stages of a choice of the target market and the basic factors causing them is allocated.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, ризик, ідентифікація, харчова промисловість, цільовий ринок, сегментація, risk, identification, food Industry, target market, segmentation

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Ідентифікація ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості / Н. С. Скопенко, О. А. Лисенко // Управління ризиками на підприємствах харчової промисловості : монографія. – Київ: 2016. – С. 173–181.

Зібрання