Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено стан розвитку орендних земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах України. Проаналізовано становлення організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки в умовах трансформації стосунків власності, досліджено ефективність їх господарської діяльності та запропоновано напрями підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Розкрито сутність процесів концентрації орендованих земель в агрохолдингах. Науково обґрунтовано пропозиції щодо напрямів їх подальшого удосконалення
Development of the leasings landed relations status is investigational in the agricultural enterprises of Ukraine. Becoming of legal forms of menage is analysed in agriculture in the conditions of transformation of relations of property, efficiency of their economic activity is investigational and directions of increase of efficiency of agricultural production are offered. Essence of processes of concentration of the leased earth is exposed in agrokholdings. Scientifically reasonable suggestion in relation to directions of their further improvement

Опис

Ключові слова

орендні земельні відносини, земельна ділянка, орендна плата, грошова оцінка земель, інтеграція, інтеграційні процеси, агрохолдинги, leased land relations, land plot, rent, land valuation, integration, integration processes, agricultural holdings, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич А. Є. Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації / А. Є. Данкевич // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 377–382.

Зібрання