Методичні передумови формування німецькомовної професійно орієнтованої читацької компетентності у майбутніх інженерів-технологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається проблема формування у майбутніх інженерів-технологів німецькомовної компетентності професійно-орієнтованого читання спеціальної літератури різних жанрі у відповідності до вимог Освітньо-кваліфікаційної програми і програми підготовки бакалаврів . В статті також визначено поняття науково-технічної літератури та її основних жанрів власне наукового, технічно-промислового та науково-ділового підстилів, розглянуто їх лексичні та граматичні особливості, проаналізовано основні способи творення німецької термінологічної лексики, зокрема суфіксація і утворення складних слів. The article deals with the problem the special literature of different genre professionally oriented reading competence forming for the future engineers-technologists in accordance with requirements educationally qualification programs and programs of preparation of bachelors. In the article also certainly concept of scientific and technical literature and it basic genres: scientific, technically industrial and scientifically business sub styles.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, граматичні особливості, інтернаціональна лексика, майбутні інженери-технологи, науково-технічна література, професійно орієнтоване читання, формування читацької компетентності, grammatical features, international vocabulary, future engineers and technologists, scientific and technical literature, professionally oriented reading, the formation of reading competence

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Методичні передумови формування німецькомовної професійно орієнтованої читацької компетентності у майбутніх інженерів-технологів / Г. А. Бойко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ". – Київ : Гнозис , 2016. - Дод. 1 до Вип. 36, Том VIII (68). - С. 29-38.

Зібрання