Основні аспекти взаємозв’язку між ефективністю, продуктивністю та результативністю праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності ефективності використання найголовнішого виробничого ресурсу – людської праці. Визначено види ефективності в залежності від місця її прояву та причин утворення. Розглянуто взаємозв’язок ефективності праці з іншими економічними категоріями: продуктивність та результативність праці і виокремлено спільні та відмінні характерні ознаки між ними. Охарактеризовано чинники які впливають на рівень продуктивності праці. Проаналізовано вплив психофізіологічних і соціальних аспектів на ефективність праці. Акцентовано увагу на особливостях оцінки рівня ефективності праці для різних сфер виробництва. The article investigates the economic substance of efficiency the most important productive resource - human labor. The types of efficiency depending on the location of its manifestations and causes of. Intercommunication work efficiency of other economic categories: productivity and efficiency of work and singled out differences and characteristic features between them. Characterized factors affecting the level of productivity. The influence of physiological and social aspects of the performance of work. The attention is focused on the features assess the level of work efficiency for different areas of production.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, ефективність праці, продуктивність праці, інтенсивність праці, результативність праці, efficiency of labor, productivity, labor intensity, impact of labor

Бібліографічний опис

Безпалько, О. В. Основні аспекти взаємозв’язку між ефективністю, продуктивністю та результативністю праці / О. В. Безпалько, Ю. В. Бабік // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (178). – С. 83-87

Зібрання