Теургічні мотиви у філософії П. Я. Чаадаєва та їх вплив на розвиток руської національної самосвідомості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті показано, що ключовою проблемою для філософських роздумів П.Я. Чаадаєва є пошук шляхів майбутнього Росії. На відміну від державницької ідеології побудови Великої Русі, заснованої на православ’ї, він пропонує ідеологію створення Світової Русі, яка вибудована на не розділеному на конфесії, християнстві. У цьому історична новизна його філософсько- політичних пошуків і головна причина несприйняття їх російським суспільством.
The paper shows that the key problem for Chaadaev philosophical reflection is finding ways to Russia's future. In contrast to the state ideology of building the Great Russia, based on the ideas of Orthodox Church, he offers the ideology of creating of 17 Sacred Russia built on Christianity not divided into confessions. This is the historic novelty of his philosophica.

Опис

Ключові слова

національна самосвідомість, філософія, філосостифські листи, теургічні мотиви, релігійне світосприйняття, секуляризація, державницька ідеологія, national ideology and national identity, philosophy, philosophical letters theurgical motives, religious worldview, secularization, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Кітов, М. Г. Теургічні мотиви у філософії П. Я. Чаадаєва та їх вплив на розвиток руської національної самосвідомості / М. Г. Кітов // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К.: Віпол, 2004. – Вип. 13. - С. 35–47.

Зібрання