Економічний механізм формування та використання грошових потоків підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Динамічність зовнішнього середовища та загострення конкуренції в рамках Європейської інтеграції України ставить перед вітчизняними підприємствами проблему забезпечення високої ефективності діяльності та фінансової рівноваги як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Це вимагає розробки дієвого економічного механізму формування та використання грошових потоків підприємств з метою забезпечення максимальної ефективності використання всіх видів ресурсів, оптимізації витрат та повноцінного забезпечення підприємств фінансовими ресурсами на всіх стадіях операційного та фінансового процесу. Останнім часом діяльність вітчизняних підприємств характеризується зменшення грошових потоків від усіх видів діяльності, зростання витрат та зменшенням прибутковості діяльності. Це обумовлює потребу в розробці підходів до формування дієвого економічного механізму управління грошовими потоками підприємства, що надаватиме можливість підтримувати достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. У даній роботі ми розглянемо сутність та види грошових потоків підприємств, а також визначено основні аспекти економічного механізму формування і використання грошових потоків підприємства. The dynamism of the external environment and the intensification of competition within the framework of Ukraine's European integration pose a problem for domestic enterprises to ensure high efficiency and financial balance in both the short and long term. This requires the development of an effective economic mechanism for the formation and use of cash flows of enterprises in order to ensure maximum efficiency of all types of resources, cost optimization and full provision of enterprises with financial resources at all stages of operational and financial process. Recently, the activities of domestic enterprises are characterized by a decrease in cash flows from all activities, rising costs and declining profitability. This necessitates the development of approaches to the formation of an effective economic mechanism for managing cash flows of the enterprise, which will provide an opportunity to maintain a sufficient level of solvency and financial stability of the enterprise. In this paper, we consider the nature and types of cash flows of enterprises, as well as identify the main aspects of the economic mechanism of formation and use of cash flows of the enterprise.

Опис

Ключові слова

грошові потоки, економічний механізм, ефективність підприємства, cash flows, economic mechanism, enterprise efficiency, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Левченко, Ю. Г. Економічний механізм формування та використання грошових потоків підприємства / Ю. Г. Левченко, Т. С. Загородня // Наука онлайн : Міжнародний електронний науковий журнал. – 2021. – № 1.

Зібрання