Автаркія у вирішенні продовольчої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено дві концепції забезпечення продовольчої безпеки – виробничу і споживчу. З’ясовано, що теоретичним підґрунтям досягнення продовольчої безпеки стає екоцентризм з необхідністю регулятивної дії з боку держави. Обґрунтовано визначення моделі забезпечення продовольчої безпеки, яка враховує засади «базових» моделей: автаркійної, імперської, динамічної, інноваційної. Запропоновано авторську дефініцію автаркії. Доведено доцільність зміни моделі споживання та виробництва. The article examines two concepts of ensuring food security - production and consumer. It was found that the theoretical basis for achieving food security is ecocentrism with the need for regulatory action by the state. The definition of the food security model, which takes into account the principles of the "basic" models: autarkic, imperial, dynamic, innovative, is substantiated. The author's definition of autarky is proposed. The expediency of changing the consumption and production model has been proven.

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, екоцентризм, людиноцентризм, автаркія, циркулярна економіка, органічне сільське господарство, самодостатність країни і людини, модель споживання та виробництва, food security, ecocentrism, anthropocentrism, аutarky, circular economy, organic agriculture, self-sufficiency of the country and the person, model of consumption and production, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Автаркія у вирішенні продовольчої безпеки / Г. О. Кундєєва, О. М. Соломка, Т. В. Швед // Вісник Черкаського Національного університету ім. Богдана Хмельницькогом. – Черкаси, 2019. – № 1. – С. 93-102.

Зібрання