Програми міжнародних організацій та гольф-клубів з розвитку інфраструктури полів

Ескіз недоступний

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогоднішній день більшість організацій з гольфу світу опікуються екологією на своїх полях, розробляються різноманітні програми по збереженню навколишнього середовища, флори і фауни полів. В статті виділені основні проблеми довкілля: зміна кліматичних умов; збереження водних ресурсів; збереження біорізноманіття; уникнення забруднень; продуктивне використання природних ресурсів – винищення відходів та енергорентабельність; ландшафти та візуальний вплив; національне культурне багатство та археологія. Визначені основні чинники, що впливають на екологічну безпеку навколишнього середовища полів для гольфу, проблеми навколишнього середовища, які впливають на весь розвиток полів для гольфу та управлінські операції з ними. Today most organizations from golf of the world take care ecology on the fields, the various programs are developed on environmental, flora and fauna of the fields conservation. The decision of ecological tasks in golf it is found and quite a bit decisions are developed, namely: try to save nature, using the done water from the cleansing stations, but not drinking-water, and also limit the use of chemicals and anymore enter application of organic fertilizers in practice. In the articles distinguished basic problems of environment: change of climatic terms; maintenance of water resources; maintenance of biovariety; avoidance of contaminations; the productive use of natural resources is extermination of wastes and energyprofitability; landscapes and visual influence; national cultural riches and archaeology.

Опис

Ключові слова

гольф, поле, golf, field, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Павлюк, І. С. Програми міжнародних організацій та гольф-клубів з розвитку інфраструктури полів / І. С. Павлюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017.

Зібрання