Оцінка якості діяльності туристичних підприємств на основі кваліметричного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті на основі кваліметричного аналізу розраховано узагальнений показник якості діяльності туристичних підприємств. За експертною оцінкою побудовано дерево властивостей, яке включає чинники, що характеризують ефективність туристичної діяльності. Доведено доцільність використання запропонованої методики аналізу якості туристичного обслуговування в туристичному бізнесі для прийняття управлінських рішень. On the basis of the qualimetric analysis the summarize index of the tourist enterprises activity quality is calculated. On the basis of the expert evaluation the tree of property including the factors which characterize the effective of the tourist activity is built. The advisable of using proposal methodic of quality tourist service analysis in tourist business for taking management decision is proved.

Опис

Ключові слова

якість, узагальнюючий показник якості, кваліметричний аналіз, дерево властивостей, коефіцієнт вагомості, кафедра туристичного та готельного бізнесу, quality, generalized quality index, qualimetric analysis, tree of properties, coefficient of weight

Бібліографічний опис

Івченко, Л. О. Оцінка якості діяльності туристичних підприємств на основі кваліметричного аналізу / Л. О. Івченко, І. Б. Левіт, В. Є. Шимкова // Вісник ДІТБ. – 2008. - №12. – С. 129-137.

Зібрання