Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних умовах, коли традиційні джерела фінансування є неефективними для підприємств, з’являються нові механізми залучення додаткових коштів, серед яких особливе місце посідають корпоративні облігації. Саме емісія облігацій є перспективним джерелом позикового фінансування підприємств і може слугувати альтернативою банківському кредитуванню. Ефективність залучення фінансових коштів залежить від того, наскільки грунтовно розроблена концептуальна схема емісійної політики підприємства. In modern terms, when traditional sourcings are uneffective for enterprises, new mechanisms appear bringing in of additional money, among which the special place is occupied by corporate bonds. Exactly emission of bonds is the perspective source of the loan financing of enterprises and can serve as an alternative the bank crediting. Effectiveness of mobilising capital depends on conceptual scheme of enterprise’s emission policy judiciousness.

Опис

Ключові слова

корпоративні облігації, концепція емісії, емісійна політика підприємства, corporate bonds, conception of emission, enterprise emission policy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Баталова, О. А. Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування / О. А. Баталова // Наукові праці НУХТ. – 2013. - № 49. – С. 8.

Зібрання