Artificial intelligence as a driver of the development of modern business

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Короткий огляд (реферат): A key success factor of modern companies is the timely restructuring of business processes, taking into account the penetration of digital technologies in all spheres of society. Nowadays, the challenges have accelerated the implementation of modern business concepts. Continual improvements become the vital step in competitive market. Digitalization has become an unavoidable reality for companies. The article investigates the meaning of the terms "digitization", "digitalization" and "digital transformation". It is proved that digitalization provides companies with competitive advantages in all areas of activity, which is reflected in the optimization of production processes, costs minimization, decreasing errors, increasing speed of delivery, boosting the quality of finished products (services), improving the control of the company’s data and processes, increasing the effectiveness of communication. Examples of companies that use digital technologies and the results of their implementation in business processes are given. The results of survey confirm the positive effects of digitalization of business. Three main types of artificial intelligence are distinguished: artificial narrow intelligence, general artificial intelligence, artificial superintelligence and the differences of each are outlined. The benefits and the main threats of artificial intelligence are revealed. The global artificial intelligence industry is expected to grow from $59.7 billion in 2021 to $422.4 billion by 2028, according to Zion Market Research. The 2020 McKinsey Global Survey on Artificial Intelligence (AI) confirms that 50% of companies have reported using AI in at least one business function. The experience of the world’s largest companies in the implementation of various artificial intelligence tools in operational activities is presented. It is emphasized that artificial intelligence contributes to business development and global economic activity. The growth of key performance indicators after the implementation of artificial intelligence in the business processes of companies is presented. Ключовим фактором успіху сучасних компаній є своєчасна перебудова бізнес-процесів з урахуванням проникнення цифрових технологій в усі сфери життя суспільства. Виклики сьогодення прискорили впровадження сучасних бізнес-концепцій. Постійні вдосконалення для компаній стають життєво важливим кроком в конкурентному середовищі. Цифровізація стала невід’ємною реальністю для сучасних компаній. У статті досліджено зміст термінів "оцифрування", "діджиталізація" та "цифрова трансформація". Доведено, що діджиталізація надає компаніям конкурентні переваги в усіх сферах діяльності, що відображається в оптимізації виробничих процесів, мінімізації витрат, зменшенні помилок, збільшенні швидкості доставки, підвищенні якості готової продукції (послуг), покращенні контролю над даними та процесами компанії та підвищенні ефективності комунікацій. Наведено приклади компаній, які використовують цифрові технології та результати їх впровадження в бізнес-процеси. Результати опитування підтверджують позитивні ефекти від діджиталізації бізнесу. Виділено три основні види штучного інтелекту: штучний вузький інтелект, загальний штучний інтелект, штучний суперінтелект та окреслено відмінності кожного з них. Розкрито переваги та основні загрози штучного інтелекту. Очікується, що світова індустрія штучного інтелекту зросте з $59,7 млрд. у 2021 році до $422,4 млрд. до 2028 року, згідно з даними Zion Market Research. Глобальне дослідження McKinsey 2020 року щодо штучного інтелекту (ШІ) підтверджує, що 50% компаній повідомили, що використовують ШІ принаймні в одній функціональній сфері бізнесу. Представлено досвід найбільших світових компаній з впровадження різних інструментів штучного інтелекту в операційну діяльність. Підкреслено, що штучний інтелект сприяє розвитку бізнесу та глобальній економічній активності. Наведено зростання ключових показників ефективності після впровадження штучного інтелекту в бізнеспроцеси компаній.

Опис

Ключові слова

діджиталізація, штучний інтелект, бізнес-процеси, digitalization, artificial intelligence, business processes, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Yevsieieva-Severyna, I. Artificial intelligence as a driver of the development of modern business / I. Yevsieieva-Severyna, N. Skopenko // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : ЦП Компринт, 2022. – Вип. 2 (45). – С. 68-79.

Зібрання