Діагностика інноваційного потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доцільно розглядати інноваційний потенціал, як сукупність інтелектуальних, фізичних, фінансових ресурсів і інноваційних продуктів, які об’єднані в єдиній економічній системі і можуть під дією зовнішніх чинників інноваційного клімату спрямовуватись на забезпечення ефективної інноваційної і інтелектуальної діяльності, генерувати інноваційну активність, метою якої є задоволення нових потреб суспільства шляхом комерціалізації інновацій. It is reasonable to consider innovative capacity as a set of intellectual, physical and financial resources and innovative products are combined into a single economic system and are under the influence of external factors innovation climate directed at ensuring effective innovation and intellectual activity, generating innovative activity, which aims to meet the changing needs of society through the commercialization of innovations.

Опис

Ключові слова

інноваційний потенціал, innovative potential, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Діагностика інноваційного потенціалу підприємства / І. В. Федулова // Управління економічним потенціалом підприємства : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 15 жовтня 2010 р. – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 243-246.

Зібрання