Прикладні дослідження уточненої моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано експериментальні дослідження з уточнення механізму внутрішньокапілярної дифузії вологи в капілярно-пористих тілах різного вологовмісту, встановлено фактори впливу розмірів та висоти шару зневоджуваних тіл, способів підведення робочих газів і енергії робочих газів, отримано напівемпіричні рівняння впливу цих факторів на кінетику сушіння та вирівнювання внутрішньокапілярного опору дифузії вологи, отримано технологічні коефіцієнти розрахунків режимів сушіння, теоретично доведено та експериментально підтверджено технологічну й енерговитратну доцільність спадних режимів сушіння, експериментально встановлено та теоретично обґрунтовано можливість використання робочих газів підвищеного вологовмісту для управління критерієм Кірпічова, доведено вплив аеродинамічного фактору на зростання енергії опору внутрішньокапілярної дифузії вологи в капілярно-пористих тілах за умов конвективного тепло-волого-обміну, встановлено домінуючий вплив аеродинамічного опору на опір внутрішньо-капілярної дифузії вологи, фактори впливу та способи управління цим опором, обґрунтовано режими збільшення рушійного потенціалу міжфазового волого-обміну за незмінної енергії робочих газів. Experimental researches are executed from clarification of mechanism of vnutrishnekapilyarnoy diffusion of moisture in the kapilyarno-poristikh bodies of different vologovmistu, the factors of influence of sizes and height of layer of znevodzhuvanikh bodies, methods of tricking into of workings gases and energy of workings gases are set, semiempiric equalizations of influence of these factors are got on kinetics of drying and smoothing of vnutrishnekapilyarnogo resistance of diffusion of moisture, the technological coefficients of calculations of the modes of drying are got, in theory it is well-proven and technological and energyexpense expedience of the descending modes of drying is experimentally confirmed, it is experimentally set and in theory grounded possibility of the use of workings gases of enhanceable vologovmistu for a management the criterion of Kirpicheva, influence of aerodynamic factor is well-proven on growth of energy of resistance of vnutrishnekapilyarnoy diffusion of moisture in kapilyarno-poristikh bodies at terms konvektivnogo heat-vologo-obminu, dominant influence of aerodynamic resistance is set on resistance inwardly capillary diffusions of moisture, factors of influence and methods of management this resistance, grounded modes of increase of motive potential of line-to-line vologo-obminu at unchanging energy of workings gases

Опис

Ключові слова

сипкі капілярно-пористі тіла, капіляри, рушійний потенціал, теплообмін, робочі гази, внутрішньо-капілярний опір, layer of capillary porous bodies, tower drier, working gases, drying, cooling, warmth, moisture, масообмін, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк І. І. Прикладні дослідження уточненої моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи / І. І. Гапонюк // Наукові праці НУХТ. – 2014 .– Т. 20, № 3. – С. 133–144.

Зібрання