Удосконалення підготовки фахівців із спеціальності «Облік і аудит» у світлі Болонського процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті глибоко проаналізована освітньо-професійна програма підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту за кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Автор виклав своє бачення співвідношення циклу нормативних, вибіркових дисциплін гуманітарної, загальноекономічної та професійної підготовки на усіх кваліфікаційних рівнях підготовки студентів даної спеціальності. Крім того, автор надав для широкого обговорення наукової спільноти свої пропозиції щодо укрупнення та об’єднання усіх дисциплін спеціальності «Облік і аудит», які вивчаються студентами на основі затвердженої ОПП.
In the article the educationally-professional program of preparation of specialists of higher qualification is deeply analysed from an account and audit after the qualifying levels of bachelor, specialist and master’s degree. An author expounded the vision of correlation of cycle of normative selective disciplines of humanitarian, общеэкономической and professional preparation on all qualifying levels of preparation of students of this speciality. In addition, an author gave for the wide discussion of scientific association his suggestions in relation to enlargement and association of all disciplines of speciality "Account and audit» that is studied by students on the basis of ratified EPP.

Опис

Ключові слова

гуманітарна підготовка, кваліфікаційний рівень, нормативні дисципліни, вибіркові дисципліни, кредити, професійна підготовка, humanitarian preparation, qualifying level, normative disciplines, selective disciplines, credits, professional preparation, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Чернелевський, Л. М. Удосконалення підготовки фахівців із спеціальності «Облік і аудит» у світлі Болонського процесу / Л. М. Чернелевський // Бухгалтерським облік і аудит. - 2006. - № 12. - С. 43-46.

Зібрання