Розроблення високоефективної віброекстракційної апаратури та перспективи її практичного використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено переваги, будову та конструктивні особливості високоефективної віброекстракційної апаратури періодичної та безперервної дії, розробленої в останнє десятиріччя на кафедрі процесів і апаратів НУХТ за пріоритетним напрямом наукових досліджень, а також перспективи її практичної реалізації в різних галузях промисловості для раціонального перероблення рослинної сировини, її відходів з високим ступенем подрібнення та з різною морфологічною структурою з метою створення нових високоефективних технологій та обладнання. Акцентовано увагу на тому, що ефективність використання віброекстракторів для перероблення рослинної сировини та її відходів обумовлена створенням інтенсивних гідродинамічних режимів турбулентними пульсуючими струменями, генерованими віброперемішувальними елементами спеціальної конструкції. Advantages, devices and design features of high-performance vibroextraction apparatus for periodic and continuous operation developed in the last decade at the Department of Processes and Apparatuses of the Scientific and Technical University for the priority direction of scientific research are presented, as well as prospects for its practical implementation in various industries for rational processing of plant raw materials, High degree of grinding and with different morphological structure with the aim of creating new high Technologies and equipment. Attention is focused on the fact that the effectiveness of using vibroextractors for the processing of plant raw materials and waste is due to the creation of intensive hydrodynamic regimes by turbulent pulsating jets generated by special mixing vibro-mixing elements.

Опис

Ключові слова

віброекстрагування, віброекстрактори, конструкція, періодичний та безперервний процес, phase separa, масоперенесення, інтенсифікація, міжфазова взаємодія, пульсуючий потік, проектування, vibroextractors, vibroextraction, batch and continuous process, design, mass transfer, intensification, interfacial interaction, pulsating flow, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Розроблення високоефективної віброекстракційної апаратури та перспективи її практичного використання / В. Л. Зав'ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. Є. Деканський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 2. – С. 81–94.

Зібрання