Landscape services promotion complex

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The article is devoted to the consideration of marketing tools for the promotion of services in the landscape business. The stages of development of the landscape design market of Ukraine are characterized. The target audience for which the complex of landscape services is designed is given. The importance of using modern marketing tools to promote the effective sale of services in the landscape field is proved. The advantages of using advertising in the landscape business are described. The need for partnerships, which consist in cooperation with companies engaged in completely different areas of activity on favorable terms, has been proved. The importance of participation of landscape organizations in charitable actions, and also in cleaning of parks and city territories, carrying out of master classes for gardeners and competitions for photographers in the field of landscape design is defined. Стаття присвячена розгляду маркетингових інструментів просування послуг у ландшафтному бізнесі. Охарактеризовано етапи розвитку ринку ландшафтного дизайну України. Наведено цільова аудиторія, на яку розраховано комплекс ландшафтних послуг. Доведено важливість використання сучасних маркетингових засобів просування щодо формування ефективного збуту послуг в ландшафтній сфері. Описано переваги застосування реклами у ландшафтному бізнесі. Доведено необхідність партнерських зв’язків, які полягають у співпраці з підприємствами, що займаються абсолютно іншими сферами діяльності на вигідних умовах. Визначено значення участі ландшафтних організацій у благодійних акціях, а також у прибиранні парків та міських територій, проведенні майстер класів для садівників та конкурсів для фотографів у сфері ландшафтного дизайну.

Опис

Ключові слова

landscape services, brand, social networks, promotion, sales promotion, advertising, partnerships, charities, sponsorship, ландшафтні послуги, просування, соціальні мережі, бренд, стимулювання продажів, реклама, партнерство, благодійність, спонсорство, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Belova, T. Landscape services promotion complex / T. Belova, V. Papchenko, I. Nikolaenko // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – 2021. – № 1 (67). – P. 15–18.

Зібрання