Development of the hydrophytic structure of the bioplateau type for the purification of water bodies from 137Cs

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

A floating structure of a bioplateau has been developed for the purification of water bodies from the toxic substances, the biotic component of which is terrestrial plants. Chemically inert floating materials were used as a substrate for the construction of the bioplateau: perlite, expanded clay, granular foam, vermiculite, cork. Substrate testing has shown that granular expanded polystyrene is the most optimal for the usage. The study of different options for seed germination in the design of the bioplateau has shown that its placement on the top of the substrate is the best option. The usage of perlite in combination with granular foam had created an additional capillary effect, due to which the seeds germinated at a faster rate. To optimize the hydrophytic structure a grid was used, which made it possible to increase the overall density of the bioplateau. An algorithm for creating a «rolled» plant that is suitable for transportation and placement in the surface water bodies that require purification from toxic substances has been developed. There was done a comparative study of the effectiveness of purification of the aquatic environment from ions of radiocesium bioplate with wheat plants of different varieties. It is confirmed that the efficiency of sorption of 137Cs ions by terrestrial plants is influenced by the nature and concentration of macrocations in the aqueous medium.
Для очищення водойм від токсичних речовин, біотичною складовою яких є наземні рослини, розроблено плавучу конструкцію біоплато. В якості підкладки для будівництва біоплато використовувалися хімічно інертні плаваючі матеріали: перліт, керамзит, пінопласт, вермикуліт, пробка. Тестування субстрату показало, що найбільш оптимальним для використання є гранульований пінополістирол. Дослідження різних варіантів проростання насіння в конструкції біоплато показало, що його розміщення на верхній частині субстрату є найкращим варіантом. Використання перліту в поєднанні з зернистою піною створило додатковий капілярний ефект, завдяки якому насіння проростало швидше. Для оптимізації гідрофітної структури використано сітку, що дозволило збільшити загальну щільність біоплато. Розроблено алгоритм створення «рулонної» установки, придатної для транспортування та розміщення в поверхневих водоймах, які потребують очищення від токсичних речовин. Проведено порівняльне дослідження ефективності очищення водного середовища від іонів радіоцезієвої біопластинки з рослинами пшениці різних сортів. Підтверджено, що на ефективність сорбції іонів 137Cs наземними рослинами впливає природа та концентрація макрокатіонів у водному середовищі.

Опис

Ключові слова

water purification, phytoremediation, bio plateau, terrestrial plants, radionuclides, 137Cs, кафедра екології та екоменеджменту, очищення води, фіторемедіація, біо плато, наземні рослини, радіонукліди

Бібліографічний опис

Development of the hydrophytic structure of the bioplateau type for the purification of water bodies from 137Cs / O. Lapan, O. Mikhyeyev, S. Madzhd, L. Cherniak, O. Maksimenko // Ecologia Balkanica. – 2022. – Vol. 14, Issue 1. – Р. 1–9.

Зібрання