Узагальнення практичних розробок ідентифікації компонентів джерел аромату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено аналіз існуючих способів ідентифікації компонен- тів рослинних джерел аромату та акцентовано увагу на можливостях якісного аналізу газової хроматографії. Об’єкт дослідження — модельна матриця (суміш терпенових вуглеводнів і їх кисневмісних похідних відомого та невідомого складу). Проведено газохроматографічний аналіз модельних матриць на капілярних колонках з нерухомими фазами різної полярності. За результатами досліджень графічно зображено кореляційні залежності типу «відносний сигнал утримування—температура кипіння». Встанов- лено, що найбільшої точності ідентифікації компонентів джерел аромату вдається досягти при проведенні групової ідентифікації на графіку, що об’єднує залежності відносних сигналів утримування на різних нерухомих фазах конкретно для певної групи компонентів, а саме: терпенів і терпеноїдів. Flavor Identification Gas chromatography Signal maintenance Boiling temperature This article is devoted to the analysis of the existing methods of identifying the components of plant flavor sources. The attention is focused on the potential of the qualitative analysis by gas chromatography. Research object is a model matrix, which is a mixture of terpene hydrocarbons and oxygenated derivatives of known and unknown composition. A chromatographic analysis of model matrix was done on capillary columns with stationary phases of different polarity. According to the research results, the graphical correlation of the “relative retention signal — the boiling temperature” was shown. It was established that the greatest accuracy of identifying the sources of flavor components can be achieved during the group identification on the chart that combines signals depending on the relative retention at various stationary phases for a certain group of components, such as terpenes and terpenoids

Опис

Ключові слова

аромат, ідентифікація, газова хроматографія, сигнал утримування, температура кипіння, aroma, identification, gas chromatography, retention signal, boiling temperature, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Фролова, Н. Е. Узагальнення практичних розробок ідентифікації компонентів джерел аромату / Н. Е. Фролова, А. І. Українець, І. М. Силка // Наукові праці НУХТ. - 2017. – Т. 23, Вип. 3. – С. 161-171.

Зібрання