Study of the effect of electromagnetic field and radiation on the intensification of brewing processes

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The object of research is the enzymatic preparations Termamil and San-Super, malt and yeast. One of the most problematic places is that the action of the magnetic field and radiation can both stimulate the amylase activity of barley malt and cause its deactivation. During the study, a certain number of electrophysical factors were used, namely: laser radiation, which was carried out using a helium-neon laser, ultraviolet radiation – using a nitrogen gas laser, X-rays, a constant uniform magnetic field, ultrasound. Results have been obtained that confirm the positive effect of the magnetic field on the activation of the amyloletic activity of concentrated preparations. A study was also conducted in accordance with the effect of electromagnetic waves on the activation of enzymes in barley and wheat malt, which showed a positive effect. This is ensured by the fact that in the course of the study, thanks to experiments, the best duration of irradiation with electromagnetic waves and different types of radiation for enzyme preparations, malt and yeast was found. These methods have a number of features. This is the availability of the appropriate equipment and knowledge of the individual types of rays, magnetic fields and electromagnetic waves, and their potential effects on enzymes, as well as control of the exposure time and magnetic field load. Due to the action of electromagnetic waves and radiation, for a certain amount of time, it is possible to obtain an increased activity of enzymatic preparations. Compared to the fermentative preparations Termamil and San- Super, malt and yeast, which are not susceptible to the load of magnetic fields, electromagnetic waves and various types of radiation, the fermentative preparations Termamil and San-Super, malt and yeast, which were susceptible to the action of electromagnetic waves, as well as radiation show increased activity of action. At the same time, these preparations reduce the amount of costs and increase the yield of finished products, which will serve as a positive aspect for the economic sphere of the enterprise. Об’єктом дослідження є ферментні препарати Термаміл та Сан-Супер, солод та дріжджі. Один з найбільш Проблемними місцями є те, що як дія магнітного поля, так і радіація можуть стимулювати активність амілази ячмінного солоду та викликають його дезактивацію. Під час дослідження було використано певну кількість електрофізичних факторів, а саме: лазерне випромінювання, яке було здійснюється за допомогою гелій-неонового лазера, ультрафіолетового випромінювання – за допомогою азотного лазера, рентгенівського випромінювання, постійного рівномірного магнітне поле, ультразвук. Отримано результати, які підтверджують позитивний вплив магнітного поля на активацію амілолетична активність концентрованих препаратів. Також було проведено дослідження щодо ефекту електромагнітних хвиль на активацію ферментів ячмінного та пшеничного солоду, що показало позитивний ефект. Це забезпечується тим, що в ході дослідження, завдяки експериментам, найкраща тривалість опромінення з електромагнітними хвилями та різними видами випромінювання для ферментних препаратів, солоду та дріжджів. Ці способи мають ряд особливостей. Це наявність відповідного обладнання та знання окремі типи променів, магнітних полів і електромагнітних хвиль, а також їх потенційний вплив на ферменти, а також контроль часу експозиції та навантаження магнітного поля. Завдяки дії електромагнітних хвиль і випромінювання протягом певного часу можна отримати підвищена активність ферментативних препаратів. Порівняно з ферментними препаратами Термаміл і Сан- Супер, солод і дріжджі, які не сприйнятливі до навантаження магнітних полів, електромагнітних хвиль і різного роду види радіації, ферментаційні препарати Термаміл і Сан-Супер, солод і дріжджі, які були чутливі до дії електромагнітних хвиль, а також випромінювання виявляють підвищену активність дії. В той самий час, ці препарати зменшують суму витрат і збільшують вихід готової продукції, яка буде служити позитивний аспект для економічної сфери підприємства.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра готельно-ресторанної справи, electromagnetic irradiation, biological environment, enzyme preparations Termamil and San-Super, amylolytic activity, електромагнітне опромінення, біологічне середовище, ферментні препарати Термаміл і Сан-Супер, амілолітична активність

Бібліографічний опис

Study of the effect of electromagnetic field and radiation on the intensification of brewing processes / V. Sidor, S. Usatiuk, O. Tyshchenko, I. Baranovska // Technology audit and production reserves. – 2021. – № 2/3(58). – Рр. 44-46

Зібрання