Відгук про автореферат дисертації Юзьків Галини Іванівни «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література

Ескіз недоступний

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У своїй роботі дисертантка має на меті з’ясувати сутність петраркізму у любовній ліриці трьох різних за індивідуальним стилем та поетичним світоглядом поетів – В. Сосюри, В. Симоненка та М. Вінграновського. Йдеться передусім про співвідношення формальних і змістових концептів, які становлять естетичну суть петраркізму (увага до твердих віршових форм, інтерпретування характерних образів, сюжетів і мотивів, поетична мова твору, а також різногранне бачення Любові як концепту та архетипу).
The work aims to clarify dissertantka essence petrarkizm in love lyrics to three different personal style and poetic outlook poets - Sosyury V., V. and M. Symonenko Vingranovskogo. This is particularly true of the relationship between formal and meaningful concepts that constitute the essence of the aesthetic petrarkizm (attention to solid verse forms, specific interpretation of images, themes and motifs, poetic language works, and Love as riznogranne vision and concept of the archetype).

Опис

Ключові слова

українська поезія ХХ століття, петраркізм, образ любові, сонет, натурфілософія, кафедра гуманітарних дисциплін, ukrainian poetry of the twentieth century, petrarkizm, image of love, sonnet, natural philosophy

Бібліографічний опис