Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано складові організаційних причин виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості за період 2003...2011 рр. Вдосконалено методику оцінки стану охорони праці на робочому місці, яка базується на алгоритмі зміни пріоритету заходів з охорони праці на робочому місці, що дозволяє надати системі контролю характер гри та індивідуально підійти до кожної групи спеціалістів. Встановлено показник контролю знань з охорони праці на робочому місці, який дозволяє визначити рівень знань з охорони праці безпосередньо орієнтованих на професію робітників різних технологічних рівнів, а також дає змогу перевірити та оцінити умови праці, робітників під час трудової діяльності. The constituents of organizational reasons of production traumatism are analysed on the enterprises of food retail industry for period 2003...2011. The method of estimation of the state of labour protection is improved in the workplace, which is based on the algorithm of change of priority of measures on a labour protection in the workplace, that allows to present the checking system character of game and individually to walk up to every group of specialists. The index of control of knowledges is set on a labour in the workplace, which allows to define the level of knowledges on a labour protection directly oriented to the profession of workings different technological levels, protection, and also enables to check and estimate the terms of labour, workers, during labour activity.

Опис

Ключові слова

виробничий травматизм, нещасний випадок, організаційні причини, робоче місце, production traumatism, accident, organizational reasons, workplace, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. В. Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості / О. В. Євтушенко, А. О. Водяник // Проблеми охорони праці в Україні. – 2012. - Вип. 24. - С. 26-37.

Зібрання