Методичний підхід до визначення ризикостійкості підприємства у забезпеченні ефективної діяльності підприємства в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті запропоновано методичний підхід до визначення ризикостійкості підприємства у забезпеченні ефективної його діяльності в умовах невизначеності, сутність якого полягає у використанні методу таксономії для визначення рівня стійкості підприємства до імовірних ризиків. Обгрунтовано, що традиційне управління ризиком в даний час на фінансово-господарську діяльність підприємства зосереджується на трьох широковідомих категоріях ризику: ризики небезпек, операційні ризики, фінансові ризики. Що стосується ризиків в інших областях діяльності підприємства (техніко-технологічної, кадрової, інформаційної, правової, екологічної безпеки та інших, виявленням і оцінкою та заходами щодо зменшення впливу), цим питанням зазвичай займаються керівники підприємств. Останнім часом при виборі того чи іншого методу управління ризиками менеджери керуються концепцією прийнятного ризику, відповідно до якої ризик, неприйнятний для підприємства, як правило, прийнятним стати не може. В основу методу таксономії покладено визначення так званої таксономічної відстані, тобто відстані між точками багатомірного простору, розмірність якого визначається кількістю ознак, що характеризують об’єкт дослідження. Розгорнуто представлено всі етапи проведення методу таксономії щодо визначення ризикостійкості підприємства у забезпеченні ефективної діяльності в умовах невизначеності. Запропоновано сукупність коефіцієнтів, які обумовлюють ресурси підприємства, зокрема, фінансові, матеріальні та кадрові, які в своїй сукупності і формують інтегральний показник ризикостійкості підприємства. The article proposes a methodical approach to determining the risk tolerance of an enterprise in ensuring its effective operation in conditions of uncertainty, the essence of which is to use the taxonomy method to determine the level of enterprise resistance to potential risks. The article proposes a methodical approach to determining the risk tolerance of the enterprise in ensuring the effective operation of the enterprise in conditions of uncertainty, the essence of which is the use of the taxonomy method to determine the level of the enterprise’s resilience to the possible occurrence of risks. It is well-founded that traditional risk management currently focuses on three well-known risk categories for the financial and economic activities of an enterprise: hazard risks, operational risks, and financial risks. Recently, when choosing one or another method of risk management, managers are guided by the concept of acceptable risk, according to which a risk that is unacceptable for the enterprise, as a rule, cannot become acceptable. The basis of the taxonomy method is the definition of the so-called taxonomic distance, that is, the distance between the points of a multidimensional space, the dimension of which is determined by the number of features characterizing the object of research. All stages of the taxonomy method for determining the risk tolerance of the enterprise in ensuring effective activity in conditions of uncertainty are presented in detail. A set of coefficients is proposed that determine the company’s resources, in particular, financial, material and personnel, which together form an integral indicator of the company’s risk resistance

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, ризик, управління ризиками, діяльність підприємства, ефективність, стійкість, таксономія, risk, risk management, enterprise activity, efficiency, sustainability, taxonomy

Бібліографічний опис

Гривківська, О. В. Методичний підхід до визначення ризикостійкості підприємства у забезпеченні ефективної його діяльності в умовах невизначеності / О. В. Гривківська, В. М. Дух // Економіка і управління. – 2023. – №1. – С. 22-27

Зібрання