Підсистема вправ для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано підсистему вправ для формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні студентів, що навчаються за спеціальністю 181 Харчові технології. Визначено етапи формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій. Окреслено завдання кожного етапу. Наведено приклади вправ, які майбутні фахівці з харчових технологій виконують для формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні. Підсистема вправ реалізується в два етапи: підготовчий і основний. Основний етап в свою чергу складається з рецептивно-репродуктивного, рецептивно-продуктивного та продуктивного підетапів. Підготовчий етап містить вправи, спрямовані на набуття студентами знань про типові ситуації професійного спілкування фахівців з харчових технологій, їхні комунікативні наміри, особливості невербальної поведінки, структуру монологічних висловлювань, вживання засобів міжфразового зв’язку. Вправи рецептивно-репродуктивного підетапу спрямовані на ознайомлення студентів зі зразками професійно орієнтованих монологів, усвідомлення їх структури, створення структурних елементів монологу. Вправи розроблено на основі дібраних автентичних професійно спрямованих англомовних відеотекстів. На рецептивно-продуктивному підетапі формуються вміння створення міні-монологів. На цьому підетапі представлено комунікативні вправи. Опорами на рецептивно-продуктивному підетапі є автентичні відеоматеріали та ключові слова. Метою продуктивного підетапу є формування вмінь висловлюватися на текстовому рівні. Вправи продуктивного підетапу відносяться до комунікативних. Опорами на цьому підетапі слугують комунікативні ситуації. Представлена підсистема вправ ґрунтується на попередніх науково-теоретичних розробках автора. In the article the author suggests the subsystem of exercises for building pre-service food technologist’s speech production competence. The stages of building pre-service food technologist’s speech competence are determined in this paper. The tasks of each stage are outlined in this work. Examples of exercises are given that are performed by pre-service food technologists in order to build English speech production competence. The subsystem of exercises is realized in two stages: the stage of preparation and the main stage. The main stage consists of receptive-reproductive, receptive-productive and productive substages. The stage of preparation contains the exercises aimed to knowledge providing about typical situations of occupational communication of food technologists, about communicative goals of these specialists, non-verbal behavior peculiarity, speech structure, linking words using. The exercises of the receptive-reproductive substage are aimed to awareness of the occupational speech structure and creating of speech structural elements. These exercises are created on the base of special selected authentical professional oriented video texts. Receptive-productive substage is oriented to mini speech creating skills formation. This substage contains communicative exercises. The supports on the receptive-productive substage are authentical video and key words. The purpose of the productive substages is professional oriented speech competence formation. The exercises are communicative on this stage. The support on the productive substage is the communicative situation. According to the criteria of foreign language activities all activities of this subsystem are motivated, are created for occupational purposes. The most of these activities contain role component, have partial or minimal regime, and are communicative. The number of non-communicative activities is minimal. They are used only during the stage of preparation. The subsystem of exercises is based on the scientific theoretical researches of author.

Опис

Ключові слова

рецептивно-продуктивний та продуктивний підетапи, майбутні фахівці з харчових технологій, підсистема вправ, підготовчий етап, основний етап, рецептивно-репродуктивний, ‎кафедра іноземних мов професійного спрямування, receptive-reproductive substage, pre-service food technologists, the subsystem of exercises, the stage of preparation, the main stage, receptive-productive substage, productive substage

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Підсистема вправ для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні / Г. А. Бойко // Іноземні мови. – 2019. – № 4 (100). – С. 3–11.

Зібрання